ನೇಗಿಲ ಮಿಡಿತ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ


ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂವಹನ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ರೈತರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ನಾಗರೀಕರನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೊತೆ ಬೆಸೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂವಹನ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನೇಗಿಲ ಮಿಡಿತ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪುಟವಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಲೇಖನಗಳ ನೇಗಿಲ ಮಿಡಿತವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

Click to get online publication

Notifications


News & Events


 

 

 

 

 Campus Introduction

Campus Introduction

Learn more about our beautiful and vast campus, providing students with the best environment to learn and get first hand experience.

Services for Students

Services for Students

Explore all the various education possibilities for students. UAHS provides Undergraduate and postgraduate  degrees in many subjects.

Services for Farmers

Services for Farmers

Explore all the various applications and  possibilities for farmers. UAHS provides professional education and expert advise to get more yield.OUR VISION

To make the University a Center of Excellence in Academics, Research & Development and extension management in the fields of Agricultural and Horticultural Sciences.

OUR MISSION

Build the University as a premier institution to provide best professional education, R&D solutions addressing key issues confronting the sector growth and achieve excellence with quality outputs in frontier areas of Agriculture, Horticulture, Forestry and allied sciences, professional consultancy, contract services in public and private domains at national and international levels.

Join now and create a greener and brighter future for yourself.